רישום לגני ילדים תל אביב לשנת תשפ״ב

אמצעי תשלום הוראת קבע:
* אחריות ההורים לפתוח הוראת קבע פעילה בבנק לחיוב הצהרון
* במידה ויחול שינוי במצב בריאותו של בני/בתי אודיע על כך לצוות הצהרון

מחירון

עלות ההשתתפות בצהרון לילד הינה 935 ₪ לחודש.

תקנון רשת צהרוניות "אם המושבות" לשנת תשפ״ב

תנאי התקשרות בסיסיים בין ההורים לבין חברת צהרוניות אם המושבות בע"מ

1.ההורה מתקשר עם חברת צהרוניות אם המושבות בע"מ לקבלת שרותי צהרון
שנת תשפ"ב לתקופת החודשים 01/09/2021-30/06/2022

2. עלות ההשתתפות בצהרון לילד הינה 935 ₪ לחודש.

3. יש להימנע מאיחורים בהוצאת הילד/ה על מנת להימנע מאי נעימויות והוצאת ילד/ה מהצהרון.

4. תשלום ישולם בהוראת קבע בלבד שתחויב בכל 10 לחודש החל מספטמבר ועד יוני.
יש להעביר טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק למייל tzemhamoshavot@gmail.com . (תשלום חודש יולי בגין קייטנה יגבה בנפרד ובתוספת תשלום בגין תכנית הפעילות שתאושר ע"י העירייה).
קוד המוסד להקמת הוראת קבע בבנק: 42058

5. שכר הלימוד הינו חודשי גלובלי וישולם גם בגין תקופת היעדרות של הילד/ה מהצהרון כתוצאה ממחלה/ כל
סיבה אחרת.

6. בריאות – ילד/ה שאינו בקו הבריאות לא יוכל לשהות בצהרון ובאחריות ההורים לאספו מיידית על פי קריאה,
ילד עם חום יוכל לחזור לצהרון רק לאחר 48 שעות ללא חום.

7. לחברה שמורה הזכות להפסיק השתתפות הילד בגין בעיות התנהגותיות/אי תשלום/פיגור בתשלומים.

8. נוהל ביטול – בקשת ביטול תתקבל בכתב בלבד למייל הצהרון. בקשת ביטול שתתקבל עד 15 לחודש
ההורה ישלם את אותו החודש במלואו והפסקת הצהרון תהיה ב 1 לחודש העוקב, החל מ 16 לחודש ישולם
בגין מחצית החודש שאחריו.

9. חידוש הרישום לצהרון במהלך אותה שנה יהיה על בסיס מקום פנוי בצהרון.

10.דמי ביטול בהמחאה חוזרת או הוראת קבע חוזרת – 40 ₪

11.ידוע לנו, כי אין החברה מתחייבת לפתוח צהרון ו/או לשבץ את הילד לצהרון. מינימום לפתיחת צהרון בכל גן
ילדים הינו 20 ילדים, ידוע לנו כי אם מספר הילדים בצהרון ירד מתחת למינימום שייקבע ע"י החברה תהיה
החברה רשאית לאחד את קבוצות הצהרון באותו מבנה או לסגור קבוצה.

זמני פעילות הצהרון :

הצהרון פועל 5 ימים בשבוע (א'-ה') משעה 14:00 ועד השעה 16:30 למעט ערבי חג, חגים ושבתון
(על פי לוח חופשות לצהרונים המפוקחים ע"י משרד התמ"ת) לוח חופשות יחולק בתחילת שנת הלימודים. בימים ארוכים לפי לוח החופשות שעות הפעילות הינם 08:00-16:00

ההורים מתחייבים להודיע מראש ובכתב לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא ע"י אחד מהם. במקרה של הורים גרושים/פרודים על ההורים חובה לעדכן את צוות הצהרון בנוגע למשמורת והסדרי ראיה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:30 בטלפון- 03-9238877