קייטנה תל אביב – מחזור א׳ יולי 2022

* במידה ויחול שינוי במצב בריאותו של בני/בתי אודיע על כך לצוות הצהרון

הפרטים התקבלו בהצלחה
אך טרם הושלמה ההרשמה.
אנא עקבו אחר ההוראת שנשלחו למייל להשלמת הרישום